آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند:  #زمانهایکاشت_درخت ۳ ☑️ باید درماهی که نیکواست درخت کاشته شود. ☑️ باید که از بین برند. و گیرنده هردو مبارک باشد. ☑️ زمان کاشت درخت، ماه بایدنورانی باشد تا درخت،خشک نشود. ☑️ باید خداوند ناظرماه باشد تاصاحب آن درخت بتواند ازدرخت منفعت ببرد. ☑️ باید که ستارۀ […]

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند:  #زمانهایکاشت_درخت ۳

☑️ باید درماهی که نیکواست درخت کاشته شود.

☑️ باید که از بین برند. و گیرنده هردو مبارک باشد.

☑️ زمان کاشت درخت، ماه بایدنورانی باشد تا درخت،خشک نشود.

☑️ باید خداوند ناظرماه باشد تاصاحب آن درخت بتواند ازدرخت منفعت ببرد.

☑️ باید که ستارۀ برجیس روبه روی زحل قرارگرفته باشد.

☑️ اگرماه دراردیبهشت بوده باشد وبه مبارکی نظرکرده باشد،از میوۀ آن درخت به مردم نفع کامل می رسد.

☑️ اگر ماه در برج بادی باشد وخداوند به مبارکی نظر کند،درخت زودتر رشدمی کند و بهتر به عمل می آید و میوۀ بیشتری می دهد.
 
✍ مفاتیح الارزاق، جلد ۲، صفحه ی۱۱