آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #مسائل_فقهی 🔷 هر گاه شاخۀ درخت میوه دار از دیوار باغ بیرون آمده باشد، اگر رهگذری میوۀ آن را بدون این که رضایتی از صاحب آن داشته باشد بچیند. حرام است، مگر آن که بدانی صاحب آن راضی است. 🔷 اجاره کردن درخت انگور که میوۀ آن […]

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #مسائل_فقهی

🔷 هر گاه شاخۀ درخت میوه دار از دیوار باغ بیرون آمده باشد، اگر رهگذری میوۀ آن را بدون این که رضایتی از صاحب آن داشته باشد بچیند. حرام است، مگر آن که بدانی صاحب آن راضی است.

🔷 اجاره کردن درخت انگور که میوۀ آن را شخص بخواهد ببرد، جایز نیست، مگر آن که مالک و کشاورز با یکدیگر به توافق رسیده باشند.

✍ مفاتیح الارزاق، جلد ۲، صفحه ی۱۰