آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند: #نحوۀپرورشدادن_نهال* 🟡 این را باید بدانیم که هر حیوان و نهالی در کوچکی قابل کنترل هستند و به همان شکلی که تمایل داریم می توانیم پرورشش دهیم. 🟡 زمانی که درختی کاشته می شود چه ریشۀ آن یا قلمه باشد لازم است که در پرورشش دقت شود. […]

آنچه فلاحت پیشگان(کشاورزان)در گذشته بدان عمل می کردند:
#نحوۀپرورشدادن_نهال*

🟡 این را باید بدانیم که هر حیوان و نهالی در کوچکی قابل کنترل هستند و به همان شکلی که تمایل داریم می توانیم پرورشش دهیم.

🟡 زمانی که درختی کاشته می شود چه ریشۀ آن یا قلمه باشد لازم است که در پرورشش دقت شود.

🟡 اگر شاخه ای موج دار و کج و  غیر مناسب رشد کرده باشد آن را قطع کنند و شاخه را در جایی دیگر به صورت راست و خوش قامت بکارند.

🟡 اگر درخت را زمانی که نهال است شاخه های اضافی آن بریده شود، محل قطع آن سریع تر جوش می خورد و زودتر بهبود پیدا می کند و زمانی که درخت صاف و کشیده رشد کند بهتر می تواند مواد غذایی  را جذب کند.

🟡 و هنگامی که شاخه های اضافی آن بریده می شود، قوت و طول عمر درخت بیشتر می شود و آب بهتر در آن نفوذ می کند.

✍ مفاتیح الارزاق، جلد ۲، صفحه ی۱۳