🟤 تو یه روز رفته ۴ مرتبه تست داده؛ 🟤 همه در یک روز، با یک دستگاه تستر واحد و همه توسط یه پرستار… 🟤 نتیجه شده دوبار تست مثبت، دوبار منفی!! 🟤 صاحب توئیت‌ هم که معرف حضور هستند حتما؛ آقای ماسک ثروتمتدترین فرد جهان …

🟤 تو یه روز رفته ۴ مرتبه تست داده؛

🟤 همه در یک روز، با یک دستگاه تستر واحد و همه توسط یه پرستار…

🟤 نتیجه شده دوبار تست مثبت، دوبار منفی!!

🟤 صاحب توئیت‌ هم که معرف حضور هستند حتما؛ آقای ماسک ثروتمتدترین فرد جهان …