▪️ «ابوالحسن بنی‌صدر» براساس اسناد لانه جاسوسی آمریکا، سفارت آمریکا، اسم رمز SD LURE را درباره وی به کار می برد. ▪️ او پس از ریاست جمهوری، بازیچه سازمان منافقین (مجاهدین خلق) شد. ▪️ بنی صدر پس از رو شدن دستش و در حالی که طعمه ای در خدمت سرکرده سازمان تروریستی منافقین شده بود، […]

▪️ «ابوالحسن بنی‌صدر» براساس اسناد لانه جاسوسی آمریکا، سفارت آمریکا، اسم رمز SD LURE را درباره وی به کار می برد.

▪️ او پس از ریاست جمهوری، بازیچه سازمان منافقین (مجاهدین خلق) شد.

▪️ بنی صدر پس از رو شدن دستش و در حالی که طعمه ای در خدمت سرکرده سازمان تروریستی منافقین شده بود، به همراه مسعود رجوی از کشور گریخت.

▪️ امام خمینی (ره) در چندین نوبت، با تلویح و تصریح نسبت به بنی صدر هشدار دادند.

▪️ امروز، روز پایان عمر ابوالحسن بنی صدر است؛ اما او در حقیقت، چهار دهه قبل، زمانی که به خاطر جاه طلبی هایش، ابتدا گرفتار دام آمریکا و سپس گروهک های نفاق شده بود، از پا در آمد.