💰 حجم پایه پولی درپایان مرداد ماه ۵۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۱ درصد ودر پنج ماه ابتدایی امسال ۱۲.۴ درصدرشد داشته.  💰 بیشترین رشدمربوط به خالص مطالبات بانک‌ مرکزی از بخش دولتی بوده به طوری که تنها در پنج ماه ابتدایی امسال بدهی بخش […]

💰 حجم پایه پولی درپایان مرداد ماه ۵۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۱ درصد ودر پنج ماه ابتدایی امسال ۱۲.۴ درصدرشد داشته. 

💰 بیشترین رشدمربوط به خالص مطالبات بانک‌ مرکزی از بخش دولتی بوده به طوری که تنها در پنج ماه ابتدایی امسال بدهی بخش دولتی به بانک‌مرکزی ۲۵۶.۳ درصدافزایش داشته.

💰 بدهی دولت به بانک‌مرکزی درابتدای روی کار آمدن دولت تدبیردر شهریور۹۲ حدود ۱۴هزار میلیارد تومان بود،

💰 اما درمردادامسال ودر زمانی که دولت تدبیر به کار خود پایان داد،بدهی دولت به بانک‌مرکزی به رقم ۱۶۵ هزارو ۵۵۰ میلیاردتومان رسید.