ما درعصری هستیم که انگلیسی ها برای آزاد کردن نفتکش هایشان به ایران التماس می‌کنند نیروهای آمریکایی دستگیرشده روی ناو گریه می‌کنند  روسیه به قدرت ایران درمنطقه اذعان دارد 🔴ایران ۲۰۲۰ هیچ شباهتی به ۱۹۴۳ ندارد پس این عکس ها شباهتی به هم ندارد واین راهم سُفرایشان می دانند هم خودشان.

ما درعصری هستیم که انگلیسی ها برای آزاد کردن نفتکش هایشان به ایران التماس می‌کنند
نیروهای آمریکایی دستگیرشده روی ناو گریه می‌کنند 
روسیه به قدرت ایران درمنطقه اذعان دارد

🔴ایران ۲۰۲۰ هیچ شباهتی به ۱۹۴۳ ندارد
پس این عکس ها شباهتی به هم ندارد
واین راهم سُفرایشان می دانند هم خودشان.