🔸برخی اختیارات ستاد کرونا که محوریتش با وزیر بهداشت است حتی فراتر از قانون اساسی است! 🔸ستاد کرونا و وزارت بهداشت در مسائل اقتصادی و کسب و کار و مسائل اجتماعی، برای کشور دارد تصمیم سازی می کند! 🔸اعتبارات داده شده به وزارت بهداشت چه دستاوردی دارد؟ 🔸برنامه ی وزیر پیشنهادی بهداشت، تقلید محض […]

 


🔸برخی اختیارات ستاد کرونا که محوریتش با وزیر بهداشت است حتی فراتر از قانون اساسی است!

🔸ستاد کرونا و وزارت بهداشت در مسائل اقتصادی و کسب و کار و مسائل اجتماعی، برای کشور دارد تصمیم سازی می کند!

🔸اعتبارات داده شده به وزارت بهداشت چه دستاوردی دارد؟

🔸برنامه ی وزیر پیشنهادی بهداشت، تقلید محض از سازمان بهداشت جهانی است!

🔸کمیته علمی که از دوستان وزیر بهداشت پیشنهادی است گفت برای رمدیسیویر پنج هزار میلیارد تومان هزینه کرده است و هیچ خاصیتی هم نداشته است!

🔸معاون وزیر بهداشت میگوید ما از این داروهای شیمیایی استفاده نمی‌کنیم!

🔸امضا کردن واکسن از هیچ جا وارد نشود، حالا میگویند از همه جا وارد کنید، تکلیف مردم چیست؟!

🔸بالاترین تعارض منافع در وزارت بهداشت است!

🔸کسی که ذی نفع نباشد، می تواند جلوی مافیای دارو را بگیرد!

🔸اگر دولت قوی و دولت رئیسی نمی‌تواند این شرایط را تغییر دهد چه کسی می‌تواند؟ 

🔸وزارت بهداشت، وزارت پزشکان نیست، وزارت سلامت و مردم است!

▪️این نطق در مجلس شورای اسلامی برای ثبت در تاریخ ایران پساکرونا هست!