🔺در کتاب «ایران در زمان ساسانیان» نوشته «آرتور کریستین سن» در پاورقی صفحه ۴۳۴، اشاره می‌شود که: 🔺داریوش خواهر خود پریساتیس (Parysatis) را به زنی گرفت و اردشیر دوم با دو دختر خود آتا و آمستریس (Amestris) ازدواج کرد و داریوش سوم با دختر خود استاترا (Stateira) ازدواج کرد!

🔺در کتاب «ایران در زمان ساسانیان» نوشته «آرتور کریستین سن» در پاورقی صفحه ۴۳۴، اشاره می‌شود که:

🔺داریوش خواهر خود پریساتیس (Parysatis) را به زنی گرفت و اردشیر دوم با دو دختر خود آتا و آمستریس (Amestris) ازدواج کرد و داریوش سوم با دختر خود استاترا (Stateira) ازدواج کرد!