‏توییت حکیم دکتر روازاده: سربازان سید علی و مالک اشترهای سپاه پاسداران حماسه ای در خلیج همیشه فارس آفریدند تا نشان دهند یوم الله سیزده آبان یک حادثه نبود بلکه انقلابی در فروریختن هیمنه آمریکا بود که موج های آن تا به امروز ادامه دارد و آمریکا را زیر پا له خواهند کرد.

 ‏توییت حکیم دکتر روازاده: سربازان سید علی و مالک اشترهای سپاه پاسداران حماسه ای در خلیج همیشه فارس آفریدند تا نشان دهند یوم الله سیزده آبان یک حادثه نبود بلکه انقلابی در فروریختن هیمنه آمریکا بود که موج های آن تا به امروز ادامه دارد و آمریکا را زیر پا له خواهند کرد.