🔹 قم کمترین تزریق واکسن را در کشور دارد !  حقایقی که در رسانه ملی سانسور میشود!

🔹 قم کمترین تزریق واکسن را در کشور دارد ! 
حقایقی که در رسانه ملی سانسور میشود!