🔹۳ شهریور : دز سوم باید ۸ ماه بعد از دز دوم باشد  🔸۲۶ مهر : دز سوم باید ۶ ماه بعد از دز دوم باشد  🔹۱۱ آبان : دز سوم باید ۴ ماه بعد از دز دوم باشد  🔸۱۸ آبان : بر اساس پروتکل‌های «علمی» دوز سوم می‌تواند ۲۸ روز بعد از دز دوم […]

🔹۳ شهریور : دز سوم باید ۸ ماه بعد از دز دوم باشد 
🔸۲۶ مهر : دز سوم باید ۶ ماه بعد از دز دوم باشد 
🔹۱۱ آبان : دز سوم باید ۴ ماه بعد از دز دوم باشد 
🔸۱۸ آبان : بر اساس پروتکل‌های «علمی» دوز سوم می‌تواند ۲۸ روز بعد از دز دوم باشد 

◀️پیشتر وزارت بهداشت گفته بود سه تا چهار هفته بعد از تزریق دوم زمان لازم است تا واکسن ایمنی دهد، حالا می‌گویند بعد چهار هفته باید دُز یادآور تزریق شود و این یعنی واکسن در بهترین حالت برای یک هفته ایمنی می‌دهد