تصویر جدید از مجله تحلیلی (برنامه ریزی شده اکونومیست تحت سیطره فراماسونری): "#کمبود_غذا" 🔵  تصویر قفسه های خالی فروشگاه را در مجله به تصویر کشیده اند. 🔵 مجله اکونومیست متعلق به خاندان ماسون "روتچیلد" است و تحلیلها و تصاویر جلد این مجله بیانگر برنامه بعدی آنهاست!

تصویر جدید از مجله تحلیلی (برنامه ریزی شده اکونومیست تحت سیطره فراماسونری): "#کمبود_غذا"

🔵  تصویر قفسه های خالی فروشگاه را در مجله به تصویر کشیده اند.

🔵 مجله اکونومیست متعلق به خاندان ماسون "روتچیلد" است و تحلیلها و تصاویر جلد این مجله بیانگر برنامه بعدی آنهاست!