مجموعه ای‌ واکسنCovid بدون‌ سوزن‌ که در سال ۲۰۲۵ عرضہ‌ می‌شود!!!

مجموعه ای‌ واکسنCovid بدون‌ سوزن‌ که در سال ۲۰۲۵ عرضہ‌ می‌شود!!!