توییت حکیم دکتر روازاده درباره منشأ کرونا: « ‏ما روز اول ‎کرونا گفتیم که دنبال منشأ آن در قم نگردید. دیدیم که منبع اصلی آن آزمایشگاههای اوکراین است و عاملین آن در راس، آمریکا(پنتاگون) به عنوان مدیر و اروپا( توسط ناتو) هستند. اگر غیر از این است، آمریکا داستان کرونا را ادامه میداد، چراکه مراکز […]

توییت حکیم دکتر روازاده درباره منشأ کرونا: « ‏ما روز اول ‎کرونا گفتیم که دنبال منشأ آن در قم نگردید.
دیدیم که منبع اصلی آن آزمایشگاههای اوکراین است و عاملین آن در راس، آمریکا(پنتاگون) به عنوان مدیر و اروپا( توسط ناتو) هستند. اگر غیر از این است، آمریکا داستان کرونا را ادامه میداد، چراکه مراکز خیانت آنها در تصرف روسیه است.»