جامعه جهانی باید به کجا برسد تا ایشان ظهور بفرمایند؟ خدایا … غلط کردیم!

جامعه جهانی باید به کجا برسد تا ایشان ظهور بفرمایند؟ خدایا … غلط کردیم!