عباس موزون(مجری برنامه زندگی پس از زندگی) هم، صدایش از اشکالات ماجرای کرونا و واکسن کشور دراومد!

عباس موزون(مجری برنامه زندگی پس از زندگی) هم، صدایش از اشکالات ماجرای کرونا و واکسن کشور دراومد!