احتمال از دسترس خارج شدن این ویدیو از منابع محدود در اینترنت بدلیل در تضاد بودن با منافع صهیونیست و آگاهی مردم بسیار زیاده! بیوتروریسم اواخر کلیپ هم به خطر جان بعضی از اساتید و حکمای طب اسلامی اشاره میکند…

احتمال از دسترس خارج شدن این ویدیو از منابع محدود در اینترنت بدلیل در تضاد بودن با منافع صهیونیست و آگاهی مردم بسیار زیاده! بیوتروریسم اواخر کلیپ هم به خطر جان بعضی از اساتید و حکمای طب اسلامی اشاره میکند…