آیا سردخانه های مدرن می توانند میوه ها را تا این حد تازه نگه دارند؟ انار، انگور و….

آیا سردخانه های مدرن می توانند میوه ها را تا این حد تازه نگه دارند؟ انار، انگور و….