« افشاگری جوانانِ انقلابی از نفوذ فکری اقتصادی بچه‌های شیکاگو طلیعه گام دوم انقلاب‌سلامی در عرصه اقتصادی و افول حاکمیت لیبرال‌های اقتصادی در ایران است… دولت انقلابی هم ان‌شاالله به زودی سراغ اقتصاددانان انقلابی خواهد رفت.»

« افشاگری جوانانِ انقلابی از نفوذ فکری اقتصادی بچه‌های شیکاگو طلیعه گام دوم انقلاب‌سلامی در عرصه اقتصادی و افول حاکمیت لیبرال‌های اقتصادی در ایران است…
دولت انقلابی هم ان‌شاالله به زودی سراغ اقتصاددانان انقلابی خواهد رفت.»