حضور روسیه در اوکراین به کشف دهها آزمایشگاه بیولوژیکی و شیمیایی انجامیده که منشأ کرونا بوده و آمریکا و بازوی آن یعنی ناتو از این کشور بعنوان آزمایشگاه اصلی انتشار بیماری های خطرناک استفاده می کردند. در دو ماه اخیر ما جهش جدید کرونا را شاهد نیستیم که ارتباط مستقیم با کشف این آزمایشگاه ها […]

حضور روسیه در اوکراین به کشف دهها آزمایشگاه بیولوژیکی و شیمیایی انجامیده که منشأ کرونا بوده و آمریکا و بازوی آن یعنی ناتو از این کشور بعنوان آزمایشگاه اصلی انتشار بیماری های خطرناک استفاده می کردند. در دو ماه اخیر ما جهش جدید کرونا را شاهد نیستیم که ارتباط مستقیم با کشف این آزمایشگاه ها دارد.