اکثرحسابداران و شریان‌های حیاتی این مملکت دست زنگنه و آخوندی و حجاریان و جهانگیری و امثالهم هست. این جنگ تازه شروع شده، این فقط یک صفحه از اطلاعات این شبکه اقتصادی مافیایی است. شرکت‌های تو در تو و به هم پیچیده ای که به راحتی با زد و بند و پولشویی در هر زمینه‌ای که […]

اکثرحسابداران و شریان‌های حیاتی این مملکت دست زنگنه و آخوندی و حجاریان و جهانگیری و امثالهم هست. این جنگ تازه شروع شده، این فقط یک صفحه از اطلاعات این شبکه اقتصادی مافیایی است.
شرکت‌های تو در تو و به هم پیچیده ای که به راحتی با زد و بند و پولشویی در هر زمینه‌ای که بخواهند فعالیت های غیر قانونی و فراقانونی انجام می‌دهند. (به عنوان مثال فقط عباس آخوندی ۱۳۰ شرکت ثبت شده دارد! و بیشترین استفاده از خلاء های قانونی و رانت‌اطلاعاتی و…) و به دلیل سندسازی‌های حرفه‌ای که حسابداران زبده و متخصص این شرکت‌ها انجام می‌دهند و ارتباطاتی که بین بدنه بسیاری از دستگاه ‌ها با این افراد وجود دارد، پی بردن و کشف فساد در این شرکت‌ها یا غیر ممکن یا بسیار سخت است.