کسی که با خیانت نفت را به شرق نفروخت ولی آن را به غرب مفتی می داد و باعث شد قیمت نفت از ۱۱۰ دلار به ۴۰ دلار برسد. یا کسی که با آمدنش و پیدا کردن مشتری های شرقی بازار نفت را تصاحب کرد و قیمت را به ۱۱۰ دلار رساند. چه کسی بی […]

کسی که با خیانت نفت را به شرق نفروخت ولی آن را به غرب مفتی می داد و باعث شد قیمت نفت از ۱۱۰ دلار به ۴۰ دلار برسد. یا کسی که با آمدنش و پیدا کردن مشتری های شرقی بازار نفت را تصاحب کرد و قیمت را به ۱۱۰ دلار رساند.

چه کسی بی کفایت است، کسی که قیمت مسکن را از متری یک میلیون به متری ۲۰ میلیون رساند و افتخارش این بود که در دولتش یک مسکن هم نساخته است. یا کسی که با آمدنش مقدمات ساخت میلیونها مسکن را فراهم کرده است.

چه کسی بی کفایت است، کسی که هزاران کارخانه را با زد و بند به ویرانی کشید و هزاران نفر را بی کار کرد یا کسی که با آمدنش همان کارخانه های تعطیل را راه انداخت.

چه کسی بی کفایت است، کسی که با رفتنش میلیاردها دلار بدهی برای دولت بعد به جا گذاشت، یا کسی که بدهی های او را پرداخت کرد؟

چه کسی بی کفایت است، کسی که انرژی هسته ای کشور را ویران کرد و جوانان نخبه را فراری داد و بتون ریزی را فتح الفتوح نامید یا کسی که با آمدنش دوباره صنعت هسته ای جان گرفت و نخبه ها به کشور بازگشتند؟

چه کسی بی کفایت است، کسی که آمار کشتگان کرونا را از ۹۰به ۷۰۰ نفر رساند یا کسی که از ۷۰۰ به ۹ نفر رساند؟

چه کسی بی کفایت است کسی که در دولتش هزاران سلطان گندم و طلا و ارز و خودر و روغن و …. شکل گرفت یا کسی که این سلاطین را با حذف ارز ۴۲۰۰ حذف کرد؟

هر وقت دیدید پادوهای غرب به صف شده اند برای زدن کسی بدانید، او راه را درست می رود.

مفت خورهای سیاس که وضع موجود حاصل خیانتهای ۸ساله ی آنهاست، همگی به صف شده اند برای زدن دولت رئیسی‌.

به هوش باشید