برخی کارها بشدت از محبوبیت شما در نزد شوهر می‌کاهد. مثل مخفی‌کاری و پنهان کردن برخی امور در زندگی از شوهر… وقتی شوهر از امور پنهان، مطلع شود او را ناراحت می‌کند چرا که او فکر می‌کند او را حساب نکرده‌اید و نظرش برایتان مهم نبوده است. با این‌کار، شوهرتان نسبت به کارهای آینده شما […]

برخی کارها بشدت از محبوبیت شما در نزد شوهر می‌کاهد.
مثل مخفی‌کاری و پنهان کردن برخی امور در زندگی از شوهر…
وقتی شوهر از امور پنهان، مطلع شود او را ناراحت می‌کند چرا که او فکر می‌کند او را حساب نکرده‌اید و نظرش برایتان مهم نبوده است.
با این‌کار، شوهرتان نسبت به کارهای آینده شما بدبین می‌شود. به صداقت شما در برخی کارها شک می‌کند و عامل بسیاری از بگومگوها و مشاجرات می‌گردد.