مکالمه پایانی لحظه شهادت شهید سید رضا طاهر و حسین مشتاقی از شهدای مدافع حرم خان طومان سوریه … روح شهدای مدافع حرم که امنیت و تمامیت ارضی کشور را مدیون آنهاییم، با سالار شهیدان محشور باد …

مکالمه پایانی لحظه شهادت شهید سید رضا طاهر و حسین مشتاقی از شهدای مدافع حرم خان طومان سوریه … روح شهدای مدافع حرم که امنیت و تمامیت ارضی کشور را مدیون آنهاییم، با سالار شهیدان محشور باد …