چرا باید به آینده امیدوار باشیم؟!!

چرا باید به آینده امیدوار باشیم؟!!