کلیپ// مهم ترین توصیه رهبری برای شرایط امروز چیست؟!

کلیپ// مهم ترین توصیه رهبری برای شرایط امروز چیست؟!