وقتی شبکه منوتو توسط کارشناس خودشون در پخش زنده با خاک یکسان شد!

وقتی شبکه منوتو توسط کارشناس خودشون در پخش زنده با خاک یکسان شد!