بارها اعلام شد که تزریق واکسن هیچ تضمینی برای عدم ابتلای مجدد نیست و اصولاً اصطلاح واکسن با واکسن کرونا زیرسوال جدی رفته است

بارها اعلام شد که تزریق واکسن هیچ تضمینی برای عدم ابتلای مجدد نیست و اصولاً اصطلاح واکسن با واکسن کرونا زیرسوال جدی رفته است