حکیم دکتر حسین روازاده (پدر طب اسلامی ایران): خداوند متعال انسان را به عنوان خلیفه خود بر روی زمین قرار داد و امور عظیمه ای را جهت حصول رضایت (لمرضات الله) برای او گمارد که در راس آن زراعت است. جهاد کشاورزی جهش تولید در بخش کشاورزی فرصتی برای درمان اقتصاد

حکیم دکتر حسین روازاده (پدر طب اسلامی ایران):
خداوند متعال انسان را به عنوان خلیفه خود بر روی زمین قرار داد و امور عظیمه ای را جهت حصول رضایت (لمرضات الله) برای او گمارد که در راس آن زراعت است.

جهاد کشاورزی جهش تولید در بخش کشاورزی فرصتی برای درمان اقتصاد