ایشان بسیار به مبانی امام و انقلاب پای‌بند بودند و حضرت امام احترام خاصی برایشان قائل بودند چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. شهید مظلوم آیت الله بهشتی رضوان‌الله تعالی علیه : ‌تا زنده‌ایم، تحت هیچ شرایطی تسلیم آمریکا و اقماراروپای‌اش نمیشویم.

ایشان بسیار به مبانی امام و انقلاب پای‌بند بودند و حضرت امام احترام خاصی برایشان قائل بودند چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب.

شهید مظلوم آیت الله بهشتی رضوان‌الله تعالی علیه : ‌تا زنده‌ایم، تحت هیچ شرایطی تسلیم آمریکا و اقماراروپای‌اش نمیشویم.