خانمها یک مرد خوب پیدا کنید. ازدواج کنید اگر میتوانید و میخواهید بچه بیارید و تعدادشونو افزایش بدین. آشپزی یاد بگیرید خونگی باشید این دروغه که این کارها شما را ضعیف میکند. در واقع این کارها وجود شما را ارزشمند می کنند زندگی مربوط به خانواده است، نه کار!

خانمها یک مرد خوب پیدا کنید. ازدواج کنید اگر میتوانید و میخواهید بچه بیارید و تعدادشونو افزایش بدین. آشپزی یاد بگیرید خونگی باشید این دروغه که این کارها شما را ضعیف میکند. در واقع این کارها وجود شما را ارزشمند می کنند زندگی مربوط به خانواده است، نه کار!