از بررسی ایاتی که به توصیف لباس بهشتیان که از الیاف طبیعی حریر و ابریشم می باشد و لباس جهنمیان که از ماده ای شبیه قیر چسبنده و سوزان است استفاده می شود این است که رنگ سبز رنگی بهشتی و رنگ سیاه (استرج چسبان) لباس های چسبان و نفتی نشانه ای نمادین از لباس […]

از بررسی ایاتی که به توصیف لباس بهشتیان که از الیاف طبیعی حریر و ابریشم می باشد و لباس جهنمیان که از ماده ای شبیه قیر چسبنده و سوزان است استفاده می شود این است که رنگ سبز رنگی بهشتی و رنگ سیاه (استرج چسبان) لباس های چسبان و نفتی نشانه ای نمادین از لباس های جهنمیان است.

منابع:قریشی،تفسیر احسن الحدیث،ج۶،ص۲۰۷
دانش، مهدی، پوشاک و بافته ها،ص۳۱