شک نداریم که دعای امام زمان عج‌الله در حق شیعیانش به اجابت می‌رسد؛ حالا چطور و با چه عمل ساده‌ای، باعث شویم که امام زمان برای ما هم به اسم دعا کنند؟! با دقت گوش کنیم …

شک نداریم که دعای امام زمان عج‌الله در حق شیعیانش به اجابت می‌رسد؛ حالا چطور و با چه عمل ساده‌ای، باعث شویم که امام زمان برای ما هم به اسم دعا کنند؟! با دقت گوش کنیم …