سلبریتی های وطن فروش با سیاه نمایی عامل اصلی مخابره چنین چهره زشتی از ایران هستند دین ندارید؟ شرافت و وطن دوستی چطور ؟ چند فیلم سراغ دارید که چهره درستی (نه الزاما زیبا) از ایران در جشنواره های جهانی نشان داده باشد؟

سلبریتی های وطن فروش با سیاه نمایی عامل اصلی مخابره چنین چهره زشتی از ایران هستند دین ندارید؟ شرافت و وطن دوستی چطور ؟ چند فیلم سراغ دارید که چهره درستی (نه الزاما زیبا) از ایران در جشنواره های جهانی نشان داده باشد؟