در مناطقی که سرما را از گرما بیشتر است، در مزرعه ای که سال قبل شلتوک زرع کرده باشند، بعد از برداشت محصول شلتوک، آب مزرعه قطع نمی کنند، تا اول فروردین ماه، که در ایام زمستان زمین پر از آب بوده است و یخ بسته است. در فروردین دیگر به زمین آب نمی دهند […]

در مناطقی که سرما را از گرما بیشتر است، در مزرعه ای که سال قبل شلتوک زرع کرده باشند، بعد از برداشت محصول شلتوک، آب مزرعه قطع نمی کنند، تا اول فروردین ماه، که در ایام زمستان زمین پر از آب بوده است و یخ بسته است. در فروردین دیگر به زمین آب نمی دهند تا زمین خشک شود، سپس اقدام به زرع آن مزرعه می کنند، که در نهایت مرغوبیت زمین را دارا می باشد. گفته اند که آب چله بهتر از زبل گلّه می باشد.

مفاتیح الارزاق ج۱ صفحه ی ۷۴۹