اگر دو عدد خرچنگ را گرفته و در ظرف آبی بگذارند و سر آن را بپوشانند تا از گرسنگی بمیرند و ده روز آن ها را در آفتاب بگذارند و از این آب بر درخت بپاشند یعنی هشت روز پی در پی این کار را انجام دهند از هر آفتی سالم می ماند و هرسال […]

اگر دو عدد خرچنگ را گرفته و در ظرف آبی بگذارند و سر آن را بپوشانند تا از گرسنگی بمیرند و ده روز آن ها را در آفتاب بگذارند و از این آب بر درخت بپاشند یعنی هشت روز پی در پی این کار را انجام دهند از هر آفتی سالم می ماند و هرسال باید یک بار این کار را انجام دهند.

خربق را بخیسانند و آب آن را با بذر آغشته کنند و آن بذر را بکارند هر گیاهی که از آن بذر می روید از آفت گیاهی در امان است. و حتی اگر پرندگان موذی که بذرهای کاشته شده را می خورند آن بذر را بخورند فورا می میرند و حتی گاهی آن پذنده ها را بر سر چوب نی آویزان کرده و دور تا دور مزرعه می گذارند تا مرغ های دیگر در حوالی آن مزرعه نگردند.

❇️اگر دور درخت را یک وجب بکنند بر شکلی که پایین این حفره ریشه درخت باشد و آن حفره را از ادرار چهار پایان پر کنند چنانچه ترشح آن به رگ و ریشه های درخت برسد و البته مقداری هم به شاخ و برگ درخت بپاشند آن درخت دیگر آفتی نمی بیند. و اگر عصاره برگ زیتون را در ریشه و بیخ درخت بریزند و یا آن را با زهرۀ گاو آغشته کنند از کرم و همه آفت های گیاهی و حیوانی محفوظ می شود.

مفاتیح الارزاق ۳ ص۳۶۲