در دفع گیاهان موذی که در جالیز ها و سایر زراعت ها به وجود می آید مخصوصا در کشت تنباکو بهترین کار این است که پنج اصله(عدد) گیاه خر زهره را اطراف و وسط جالیز بکارند و یا چوب آن را در زمین فرو کنند یعنی یکی در مرکز زمین و چهار اصله دیگر در […]

در دفع گیاهان موذی که در جالیز ها و سایر زراعت ها به وجود می آید مخصوصا در کشت تنباکو بهترین کار این است که پنج اصله(عدد) گیاه خر زهره را اطراف و وسط جالیز بکارند و یا چوب آن را در زمین فرو کنند یعنی یکی در مرکز زمین و چهار اصله دیگر در ۴ گوشه زمین کشاورزی و جالیز فرو کنند.