حمید نقاشیان: «حضرت امام با مشکل قلبی به بیمارستان رفت اما در بیمارستان خونریزی معده کرد؛ آقای هاشمی نگذاشت این موضوع افشا شود.» او اضافه کرده در این‌باره در وزارت اطلاعات پرونده‌ای موجود است اما هاشمی رفسنجانی مانع اعلام و انتشار آن شد.

حمید نقاشیان: «حضرت امام با مشکل قلبی به بیمارستان رفت اما در بیمارستان خونریزی معده کرد؛ آقای هاشمی نگذاشت این موضوع افشا شود.» او اضافه کرده در این‌باره در وزارت اطلاعات پرونده‌ای موجود است اما هاشمی رفسنجانی مانع اعلام و انتشار آن شد.