فواید سینه زدن برای ارباب ابا عبدالله ،این همه فواید بگو عالم به فدات یا اباعبدالله

فواید سینه زدن برای ارباب ابا عبدالله ،این همه فواید بگو عالم به فدات یا اباعبدالله