بیایید یک بار دقیق مرور کنیم که بعد از شهادت و ترور "سردار سلیمانی" توسط آمریکایی‌ها، دقیقا چه اتفاقات بزرگی و کلیدی افتاد که معادلات منطقه ای و جهانی رو کاملا به نفع ایران و مقاومت تغییر داد و تمام جهان رو برای آمریکایی‌ها و صهیونیست ها ناامن کرد…

بیایید یک بار دقیق مرور کنیم که بعد از شهادت و ترور "سردار سلیمانی" توسط آمریکایی‌ها، دقیقا چه اتفاقات بزرگی و کلیدی افتاد که معادلات منطقه ای و جهانی رو کاملا به نفع ایران و مقاومت تغییر داد و تمام جهان رو برای آمریکایی‌ها و صهیونیست ها ناامن کرد…