مایلز گوئو، افشاگر چینی: “آبله میمون فقط یک بهانه است! این فاجعه واکسن کووید است که توسط واکسن های کووید ایجاد شده است!”مایلز گوئو، افشاگر چینی: “آبله میمون فقط یک بهانه است! این فاجعه واکسن کووید است که توسط واکسن های کووید ایجاد شده است!”

مایلز گوئو، افشاگر چینی: “آبله میمون فقط یک بهانه است! این فاجعه واکسن کووید است که توسط واکسن های کووید ایجاد شده است!”مایلز گوئو، افشاگر چینی: “آبله میمون فقط یک بهانه است! این فاجعه واکسن کووید است که توسط واکسن های کووید ایجاد شده است!”