امام حسین علیه السلام، نام، مشخصات، آدرس و اجداد تمام گریه کنندگان بر خود را می‌داند و در روز قیامت…// گفتاری زیبا از شیخ حسین انصاریان

امام حسین علیه السلام، نام، مشخصات، آدرس و اجداد تمام گریه کنندگان بر خود را می‌داند و در روز قیامت…// گفتاری زیبا از شیخ حسین انصاریان