در این ماه این چنین سفارش شده است: آب: واحد و ثلاثون یوما، فیه تشتد السموم، و یهیج الزكام باللیل، و تهب الشمال، و یصلح المزاج بالتبرید و الترطیب، و ینفع فیه شرب اللبن الرائب، و یجتنب فیه الجماع، و المسهل، و یقل من الریاضة، و یشم الریاحین الباردة. آب (سومین ماه ار فصل تابستان) […]

در این ماه این چنین سفارش شده است:
آب: واحد و ثلاثون یوما، فیه تشتد السموم، و یهیج الزكام باللیل، و تهب الشمال، و یصلح المزاج
بالتبرید و الترطیب، و ینفع فیه شرب اللبن الرائب، و یجتنب فیه الجماع، و المسهل، و یقل من
الریاضة، و یشم الریاحین الباردة.
آب (سومین ماه ار فصل تابستان) سی و یك روز است (۳۱ روزه، تقریباً مطابق با اواخر مرداد ماه تا اواخر شهریور است)وزش بادهای گرم در این ماه شدید میشود و در شب زمینه زكام بیشتر میشود و بادهای شمال
میوزد.مزاج این ماه( كه گرم و خشك است) با سردی و تری (و خوردن چیزهایی كه چنین مزاجی دارند) اصلاح میشود.

ماست در این ماه نافع است. در این ماه از جماع و خوردن مسهل پرهیز شود. از كارهای
سخت باید كم كرد و گیاهان خوش بو با طبیعت سرد و تر را بوئید.
توصیه های تغذیه ای در ماه آب
-۱خوردن ماست
پرهیزات غذایی در ماه آب
-۱پرهیز از خوردن مسهل
-۲پرهیز از خوردن غذاهای گرم و خشك
توصیه های بهداشتی در ماه آب
-۱استفاده از گیاهان خوشبو (یا عطر طبیعی) با طبیعت سرد و تر
-۲پرهیز از فعالیتهای سخت
-۳پرهیز از جماع

-۱استفاده از غذاهایی با طبع سرد متناسب با فصل تابستان میباشد و چون هنوز گرمای هوا ادامه
دارد لذا باید طبع را با خوردن سردیجات معتدل نمود و بهت است از ترید و غذاهای مرطوب در این
ماه بیشتر استفاده شود.
-۲فعالیتهای سنگین سبب افزایش ضربان قلب و درنتیجه افزایش گردش خون و درنتیجه افزایش
دمای بدن میشود كه این افزایش دما با توجه به گرمای هوا سبب افزایش صفرا و در نتیجه خشکی
بدن میشود.
-۳قرار گرفتن در سایه و در معرض باد شمالی و دوری از گرما، استفاده از لباسهای خنك، حفظ
سکون و آرامش و اجتناب از فعالیتهای سنگین و حركات شدید در جهت كاهش حرارت توصیه
میشود.
-۴عدم استفاده از مسهل ممکن است به شرایط جوی و یا جلوگیری از بروز بیماری در افرادی كه
گرم و خشك اند مرتبط باشد، چون آب و هوا خشك و گرم است ممکن است استفاده از مسهل
خصوصا مسهل های قوی باعث خروج بیش از حد آب از بدن و درنتیجه خشکی شود و در صورت
ضرورت درمانی تنها به استفاده از ملینات ضعیف اكتفا شود.
-۵اجتناب از جماع ممکن است به علت تغییر شرایط جوی و رفتن به سمت فصل سرد باشد.
چون جماع باعث سردی بدن و افزایش بلغم شده لذا باید تعادل بدن به هنگام ورود به فصل سرد و
خشك حفظ شود.

در روایتی آمده است: «هر كه میخواهد زنده بماند، باید آمیزش با زنان (جماع) را كم كند» (وسائل
الشیعه، ج ،۵ص ،۶۱ح)۵۱۴۲
-۶ماست در روایات آمده است كه باید به همراه زنیان مصرف شود. در روایتی حضرت فرمود: «كسی
كه میخواهد ماست بحورد و به او ضرر نزند پس روی آن زنیان بریزد…» (كافی ج ،۶ص)۳۳۳
-۷در روایتی آمده است: « سه چیز موجب شادمانی تن و رشد آن میشود: بوی خوش، جامه نرم،
نوشیدن عسل» ( بحار الانوار، ج ،۵۱ص)۴۱۵