کاهش ۸ درصدی جمعیت فعال در بخش کشاورزی؛ زنگ خطر امنیت غذایی بر اساس اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۴ سهم اشتغال بخش کشاورزی از کل جمعیت شاغل کشور ۲۴.۲ درصد بوده است که سال گذشته به ۱۶.۳ درصد کاهش یافته است. با توجه به روند رشد جمعیت، کاهش جمعیت فعال […]

کاهش ۸ درصدی جمعیت فعال در بخش کشاورزی؛ زنگ خطر امنیت غذایی

بر اساس اطلاعات منتشر شده از مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۴ سهم اشتغال بخش کشاورزی از کل جمعیت شاغل کشور ۲۴.۲ درصد بوده است که سال گذشته به ۱۶.۳ درصد کاهش یافته است. با توجه به روند رشد جمعیت، کاهش جمعیت فعال کشاورزی زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است.

کاهش فعالان کشاورزی کشور در حالی صورت می‌گیرد که جوان‌سازی جمعیت کشاورز و تشویق به سرمایه‌گذاری توسط افراد جدید در این بخش در دستور‌کار برخی از کشور‌ها قرار دارد.

امنیت غذایی

کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف