وضیعت و شرایط بنای انبار برای غلات باید که از خاک خالص مخلوط به کاه گندم باشد و کف و داخل آن را آغشته کنند و اگر از خس و خاشاک کف و دیوار را آغشته کنند بهتر است. گفته اند اگر عصاره زیتون یا خاکستر را با گِل مخلوط کنند از آسیب و حمله […]

وضیعت و شرایط بنای انبار برای غلات باید که از خاک خالص مخلوط به کاه گندم باشد و کف و داخل آن را آغشته کنند و اگر از خس و خاشاک کف و دیوار را آغشته کنند بهتر است.
گفته اند اگر عصاره زیتون یا خاکستر را با گِل مخلوط کنند از آسیب و حمله موش و سایر حیوانات و جانوران موذی محفوظ می گردد و باید در آن اتاق یا انبار پنجره و روزنه هایی باشد از طرف غرب و شمال تا باد به درون انبار نورزد و توجه داشت که از طرف و جانب شرق و جنوب روزن و پنجره ای نداشته باشد زیرا بادی که از این دو جانب وزیده می شود گرم است و حرارت آن به غله آسیب میزند و جایگاه انبار باید از محل انبار کردن کود (مزبله)،محل زباله ها،طویله،آخور،آب،حمام،آتش دان،آشپزخانه و مطبخ،محله و باغ ها نیز از جایگاه دباغان که جایگان پوست پیرایان است و در آن پوست حیوانات را دباغی و تبدیل به چرم می نمایند دور باشد که این امر بسیار مهم است.
مفاتیح الارزاق ج۳
ص۶۳