توییت حکیم دکتر روازاده: «‏معاندین داد و فغان شان بلند شده که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند سخنرانی اخیرشان، آنها را به حساب نمیاورند و اغتشاشگری آنها را آنقدر کوچک میدانند که حتی ارزش واکنش هم ندارد. این است اقتدار نظام اسلامی که قدرت های بزرگ را به زانو درآورده و پادوهایشان را […]

توییت حکیم دکتر روازاده: «‏معاندین داد و فغان شان بلند شده که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی در چند سخنرانی اخیرشان، آنها را به حساب نمیاورند و اغتشاشگری آنها را آنقدر کوچک میدانند که حتی ارزش واکنش هم ندارد.
این است اقتدار نظام اسلامی که قدرت های بزرگ را به زانو درآورده و پادوهایشان را به هیچ می انگارند.»