کومله و تروریستهای دهه شصت اینطوری بودن که زن و بچه و خواهر خودشون رو میکشتن. سیانور هم زیر زبونشون بود. دقیقا همون سکانس ماجرای نیم روز منافقین، که خواهرش میاد توی زندان خواهر خودشو با نارنجک ترور میکنه

کومله و تروریستهای دهه شصت اینطوری بودن که زن و بچه و خواهر خودشون رو میکشتن. سیانور هم زیر زبونشون بود.

دقیقا همون سکانس ماجرای نیم روز منافقین، که خواهرش میاد توی زندان خواهر خودشو با نارنجک ترور میکنه