چیزی به نام دنیای مدرن وجود ندارد بزرگان مدرنیته همه بی دین و بی اعتقاد هستند یک و فقط یک صدا وجود دارد و آن صدای مقام معظم رهبری است یک تنه در مقابل همه دنیای ظلم و استکبار ایستاده اند امروز که به اصطلاح عصر تمدن و ترقی و عصر پیشرفت است عصر شیطانهاست

چیزی به نام دنیای مدرن وجود ندارد
بزرگان مدرنیته همه بی دین و بی اعتقاد هستند
یک و فقط یک صدا وجود دارد و آن صدای مقام معظم رهبری است
یک تنه در مقابل همه دنیای ظلم و استکبار ایستاده اند
امروز که به اصطلاح عصر تمدن و ترقی و عصر پیشرفت است عصر شیطانهاست