او را از نماز واجب تر دانست، نماز اگر قضا شد امکان مجدد آن وجود دارد، اما نظام اگر آسیب دید، نماز آسیب می‌بینند، دین آسیب می‌بینند. به این دلیل امام خمینی ره: حفظ نظام را اوجب واجبات و از نماز واجب تر دانستند…

او را از نماز واجب تر دانست، نماز اگر قضا شد امکان مجدد آن وجود دارد، اما نظام اگر آسیب دید، نماز آسیب می‌بینند، دین آسیب می‌بینند. به این دلیل امام خمینی ره: حفظ نظام را اوجب واجبات و از نماز واجب تر دانستند…